Po 17 września 1939 roku... Materiały archiwalne o skutkach agresji sowieckiej na Polskę w zbiorach Archiwum Państwowego w Suwałkach

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

14 września 2016

             Rankiem 17 września 1939 r. Armia Czerwona, bez oficjalnego wypowiedzenia wojny przez Związek Sowiecki, zaatakowała Rzeczpospolitą, przyłączając się tym samym do trwającej od 1 września napaści niemieckiej. Był to początek realizacji tajnego protokołu do Paktu o nieagresji zawartego 23 sierpnia 1939 r. pomiędzy Rządem III Rzeszy Niemieckiej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich zw. paktem „Ribbentrop-Mołotow”.

           Utajniony aneks łamał obowiązujące polsko-sowieckie układy pokojowe. Przywódca III Rzeszy Niemieckiej  – Adolf  Hitler i faktyczny dyktator Związku Sowieckiego – Józef Stalin, pozostający dotychczas we wrogich wzajemnie relacjach, postanowili zawrzeć sojusz i nawiązać do  współpracy niemiecko-sowieckiej sprzed 1933 r.  Wojsko polskie, koncertując swój główny wysiłek na froncie zachodnim i organizując obronę na tzw. przedmościu rumuńskim, nie było w stanie skutecznie przeciwstawić się Armii Czerwonej. Nieliczne jednostki Korpusu Ochrony Pogranicza, Brygada Rezerwowa Kawalerii „Wołkowysk”, Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” oraz mniejsze zgrupowania toczyły walki opóźniające. Polskim zwycięstwem zakończyła się bitwa pod Szackiem stoczona 28-30 września. Wówczas to oddziały Wilhelma Orlika-Rückmanna skutecznie powstrzymały 52. Dywizję Strzelecką wchodzącą w skład Frontu Ukraińskiego.

          Jedynym większym miastem Rzeczpospolitej stojącym na drodze Frontu Białoruskiego, które podjęło zdecydowaną obronę było Grodno. W dniach 20-22 września wielkim bohaterstwem wykazała się ludność cywilna tego miasta, a zwłaszcza młodzież. Również na wschodnich terenach byłego powiatu augustowskiego, którego granice sięgały w rejonie Grodna aż po rzekę Niemen, doszło do krwawych starć między siłami sowieckimi a regularnymi jednostkami wojska polskiego. Nocą z 21 na 22 IX, opór posuwającymu się na zachód oddziałowi zbiorczemu mjr. Czuwakina stawił 101 Pułk Ułanów mjr. Stanisława Żukowskiego z Rezerwowej Brygady Kawalerii „Wołkowysk”. Po bardzo zaciętym boju pod Kodziowcami polscy kawalerzyści musieli wycofać się z powodu strat, pułk nie został jednak rozbity. Walki miały miejsce także w położonych niedaleko Sopoćkiniach, gdzie kompanie odwodowe Batalionu KOP „Sejny” odpierały atak czołgów. Mimo bohaterskiej postawy udało się jedynie opóźnić marsz czerwonoarmistów. Należy również wspomnieć, że w okolicach Sopoćkiń został zatrzymany i zamordowany dowódca Okręgu Korpusu nr III w Grodnie gen. bryg. Józef Konstanty Olszyna-Wilczyński.[1] Wycofujące się w kierunku granicy litewskiej oddziały polskie stoczyły jeszcze kilka potyczek.[2] Augustów został zajęty 23 września przez grupę zmechanizowaną 16. Korpusu Strzeleckiego dowodzoną przez kombriga Rozanowa, do Suwałk zaś 24 września jako pierwsze wkroczyły siły dowodzone przez komkora Iwana Wasilewicza Błodina.[3]

            W wyniku agresji niemiecko-sowieckiej Suwalszczyzna została podzielana. Na mocy Traktatu o granicach i przyjaźni zawartego 28 września 1939 r. pomiędzy Rządem III Rzeszy Niemieckiej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich wraz z tajnymi protokołami dodatkowymi, skorygowano ustalenia z 23 sierpnia. Pierwotnie bowiem cała Suwalszczyzna miała stać się strefą interesów ZSRS. Obszar powiatu suwalskiego (łącznie z sejneńskim) oraz północna część powiatu augustowskiego pod nazwą Kreiskomissariat Sudauen włączone zostały do Rzeszy Niemieckiej. Znalazł się on w składzie wschodniopruskiej rejencji Gumbinen (Gąbin) i został podzielony na trzynaście Amtskomissariatów.[4] Główna część powiatu augustowskiego z wyłączeniem większości wsi z gmin Dowspuda i Szczerbo-Olszanka oraz kilku wsi z gmin Lipsk i gminy Wołłowiczowce[5] dołączyła do tzw. Białorusi Zachodniej. 22 października 1939 r. przeprowadzono „wybory” do Zgromadzenia Ludowego Białorusi Zachodniej, co stanowiło jawne złamanie prawa międzynarodowego.[6] 2 listopada 1939 Rada Najwyższa ZSRS, przychyliwszy się do wniosku ZLBZ, przyłączyła zajęty obszar do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. Nowe władze dołożyły wielu starań, by nadać inkorporacji chociaż pozornie demokratyczny charakter.  4 XII 1939 r. powołano obwód białostocki dzieląc go na powiaty, a w 1940 r., zmieniając je w rejony. Rejon augustowski dzielił się na sielsowiety.[7] Granica między obiema strefami biegła na południe od wsi Chomontowo i rzeki Blizna przez Puszczę Augustowską i Kanał Augustowski koło Czarnego Brodu do rzeki Igórka, następnie wzdłuż dawnej granicy z Litwą (w czerwcu 1940 r. została anektowana przez ZSRS) do Prus Wschodnich.[8]

            Pierwszorzędnym zadaniem, jakie postawili sobie obaj agresorzy, była likwidacja oddziałów partyzanckich i wszelkich polskich struktur podziemnych. Na opanowanym terytorium komuniści sprawnie zorganizowali aparat terroru. Wprowadzono wszechobecną inwigilację i indoktrynację, podsycano również antagonizmy  narodowościowe. Następstwem narzuconego obywatelstwa ZSRS stał się m.in. obowiązek służby wojskowej. Poprzez wywłaszczenia, aresztowania, brutalne śledztwa (stosowane szczególnie wobec osób związanych z polską państwowością), a także prześladowanie Kościoła katolickiego oraz innych wyznań i wspólnot, poddano kontroli każdą dziedzinę życia. Wyjątkowo dotkliwy środek represji stanowiły deportacje w głąb ZSRS, obejmujące całe rodziny. Na ziemi augustowskiej do czerwca 1941 r. przeprowadzono trzy (spośród czterech) akcje wysiedleńcze: 10 II 1940 r., 13 IV 1940 r., 22 VI 1941 r.[9]

            Dokumenty pochodzące z początkowego okresu okupacji Suwalszczyzny bądź do niego nawiązujące  znajdują się w zasobie Archiwum Państwowego w Suwałkach oraz w Oddziale APS w Ełku.

[1] Zob. Cz. Grzelak, Wilno-Grodno-Kodziowce 1939, Warszawa 2002, s. 135-152.

[2] J. Szlaszyński, A. Makowski, Augustów. Monografia historyczna, Augustów 2007, s. 552.

[3] Cz. Grzelak, op. cit., s. 160-161.

[4] A. Matusiewicz, T. Radziwonowicz, K. Skłodowski, Historia Suwałk do 1945 roku, w: Suwałki. Miasto nad Czarną Hańczą, red. J. Kopcioł, Suwałki 2005, s. 447.

[5] J. Szlaszyński, A. Makowski, op.cit. , s. 560.

[6] Konwencaja dotycząca praw i zwyczajów wojny lądowej (IV konwencja haska) z 18 października 1907 r., Regulamin dział III, Dz. U. z 1927 r., nr 21, poz. 161.

[7] Por.: J. Szlaszyński, A. Makowski, op.cit. , s. 562; W. Jemielity, Podziały administracyjne Suwalszczyzny 1919-1998, Suwałki 1998, s. 47; W. Śleszyński, Okupacja sowiecka na Białostocczyźnie 1939-1941. Propaganda i Indoktrynacja, Białystok 2001, s. 164-167.

[8] M. Gnatowski, Białostoczyzna w latach wojny i okupacji hitlerowskiej. Zarys dziejów politycznych regionu, t. I, Białystok 1979,  s. 374; zob. Archiwum Państwowe w Suwałkach, Mapy topograficzne i fizyczne powiatów: Augustów, Ełk, Gołdap, Olecko, Suwałki 1939-1966,  sygn. 11.

[9] A. Sudoł, Początki sowietyzacji Kresów Wschodnich. Jesień 1939,  Bydgoszcz-Toruń 1997, s. 14-15;  zob. J. Szlaszyński, A. Makowski, op.cit., s. 571-572, 584-602.

Opracowanie wystawy: Tomasz Hołdyński i Marek Sidor

Kopie cyfrowe: Piotr Ryszard Jarmołowicz

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Podanie Zofii Wołkowickiej do Sądu Grodzkiego w Suwałkach o uznanie za zmarłego płk. Włodzimierza Wołkowickiego , który zginął w czasie działań wojennych pod Grodnem 20 IX 1939 r.

  Podanie Zofii Wołkowickiej do Sądu Grodzkiego w Suwałkach o uznanie za zmarłego płk. Włodzimierza Wołkowickiego , który zginął w czasie działań wojennych pod Grodnem 20 IX 1939 r.

 • Powiększ zdjęcie Karta pocztowa przesłana przez władze sowieckie z Sopoćkiń informująca żonę Zofię Trzeszczkowską o śmierci męża porucznika Jana Trzeszczkowskiego  w walkach z siłami sowieckimi o Sopoćkinie, 1940 r.

  Karta pocztowa przesłana przez władze sowieckie z Sopoćkiń informująca żonę Zofię Trzeszczkowską o śmierci męża porucznika Jana Trzeszczkowskiego w walkach z siłami sowieckimi o Sopoćkinie, 1940 r.

 • Powiększ zdjęcie Karta pocztowa przesłana przez władze sowieckie z Sopoćkiń informująca żonę Zofię Trzeszczkowską o śmierci męża porucznika Jana Trzeszczkowskiego  w walkach z siłami sowieckimi o Sopoćkinie, 1940 r.

  Karta pocztowa przesłana przez władze sowieckie z Sopoćkiń informująca żonę Zofię Trzeszczkowską o śmierci męża porucznika Jana Trzeszczkowskiego w walkach z siłami sowieckimi o Sopoćkinie, 1940 r.

 • Powiększ zdjęcie Pismo Międzynarodowego Czerwonego Krzyża informujące o śmierci porucznika Jana Trzeszczkowskiego w czasie walk o Sopoćkinie, 1940 r.

  Pismo Międzynarodowego Czerwonego Krzyża informujące o śmierci porucznika Jana Trzeszczkowskiego w czasie walk o Sopoćkinie, 1940 r.

 • Powiększ zdjęcie Odpis pisma Sielsowietu w Sopoćkiniach informującego Międzynarodowy Czerwony Krzyż o śmierci porucznika Jana Trzeszczkowskiego w czasie walk o Sopoćkinie, 1940 r.

  Odpis pisma Sielsowietu w Sopoćkiniach informującego Międzynarodowy Czerwony Krzyż o śmierci porucznika Jana Trzeszczkowskiego w czasie walk o Sopoćkinie, 1940 r.

 • Powiększ zdjęcie Wniosek do Sądu Grodzkiego w Augustowie o stwierdzenie zgonu A. Ścisłowskiego , rotmistrza 101. Rezerwowego Pułku Ułanów [w dokumencie błędnie podano poprzedni przydział:1 Pułk Ułanów Krechowieckich], poległego w bitwie z sowietami pod Kodziowcami

  Wniosek do Sądu Grodzkiego w Augustowie o stwierdzenie zgonu A. Ścisłowskiego , rotmistrza 101. Rezerwowego Pułku Ułanów [w dokumencie błędnie podano poprzedni przydział:1 Pułk Ułanów Krechowieckich], poległego w bitwie z sowietami pod Kodziowcami

 • Powiększ zdjęcie Protokół przesłuchania świadka wachmistrza Wincentego Zmaczyńskiego w sprawie o stwierdzenie zgonu Apoloniusza Ścisłowskiego, 1946 r.

  Protokół przesłuchania świadka wachmistrza Wincentego Zmaczyńskiego w sprawie o stwierdzenie zgonu Apoloniusza Ścisłowskiego, 1946 r.

 • Powiększ zdjęcie Protokół przesłuchania świadka wachmistrza Wincentego Zmaczyńskiego w sprawie o stwierdzenie zgonu Apoloniusza Ścisłowskiego, 1946 r.

  Protokół przesłuchania świadka wachmistrza Wincentego Zmaczyńskiego w sprawie o stwierdzenie zgonu Apoloniusza Ścisłowskiego, 1946 r.

 • Powiększ zdjęcie Mapa odcinka granicy pomiędzy ZSRS a III Rzeszą na terenie Suwalszczyzny od 28 IX 1939 do 22 VI 1941 r.

  Mapa odcinka granicy pomiędzy ZSRS a III Rzeszą na terenie Suwalszczyzny od 28 IX 1939 do 22 VI 1941 r.

 • Powiększ zdjęcie Szkice słupów i kopców granicznych na granicy państwowej Niemiec i Związku Sowieckiego (odcinek od znaku granicznego Nr1/141 do Nr 1/226), lata 1939-1940

  Szkice słupów i kopców granicznych na granicy państwowej Niemiec i Związku Sowieckiego (odcinek od znaku granicznego Nr1/141 do Nr 1/226), lata 1939-1940

 • Powiększ zdjęcie Szkice słupów granicznych rozmieszczonych na granicy państwowej Niemiec i Związku Sowieckiego, lata 1939-1940

  Szkice słupów granicznych rozmieszczonych na granicy państwowej Niemiec i Związku Sowieckiego, lata 1939-1940

 • Powiększ zdjęcie Plany granicy państwowej Niemiec i Związku Sowieckiego, lata 1939-1940

  Plany granicy państwowej Niemiec i Związku Sowieckiego, lata 1939-1940

 • Powiększ zdjęcie Mapa poglądowa granicy państwowej Niemiec i Związku Sowieckiego, lata 1939-1940

  Mapa poglądowa granicy państwowej Niemiec i Związku Sowieckiego, lata 1939-1940

 • Powiększ zdjęcie Oryginalna koperta i list napisany przez Stanisława Huszczę w obozie w Kozielsku, 1939 r.

  Oryginalna koperta i list napisany przez Stanisława Huszczę w obozie w Kozielsku, 1939 r.

 • Powiększ zdjęcie Oryginalna koperta i list napisany przez Stanisława Huszczę w obozie w Kozielsku, 1939 r.

  Oryginalna koperta i list napisany przez Stanisława Huszczę w obozie w Kozielsku, 1939 r.

 • Powiększ zdjęcie Oryginalna koperta i list napisany przez Stanisława Huszczę w obozie w Kozielsku, 1939 r.

  Oryginalna koperta i list napisany przez Stanisława Huszczę w obozie w Kozielsku, 1939 r.

 • Powiększ zdjęcie Oryginalna koperta i list napisany przez Stanisława Huszczę w obozie w Kozielsku, 1939 r.

  Oryginalna koperta i list napisany przez Stanisława Huszczę w obozie w Kozielsku, 1939 r.

 • Powiększ zdjęcie Karta pocztowa Polskiego Czerwonego Krzyża dotycząca mjr. Władysława Wierzchowskiego 1945 r.

  Karta pocztowa Polskiego Czerwonego Krzyża dotycząca mjr. Władysława Wierzchowskiego 1945 r.

 • Powiększ zdjęcie Karta pocztowa Polskiego Czerwonego Krzyża dotycząca mjr. Władysława Wierzchowskiego 1945 r.

  Karta pocztowa Polskiego Czerwonego Krzyża dotycząca mjr. Władysława Wierzchowskiego 1945 r.

 • Powiększ zdjęcie Oryginalna koperta i odpis pisma Polskiego Czerwonego Krzyża informującego, że Aleksander Świtow figuruje w aktach Ambasady Polskiej w Moskwie jako zaginiony w Kozielsku, 1946 r.

  Oryginalna koperta i odpis pisma Polskiego Czerwonego Krzyża informującego, że Aleksander Świtow figuruje w aktach Ambasady Polskiej w Moskwie jako zaginiony w Kozielsku, 1946 r.

 • Powiększ zdjęcie Oryginalna koperta i odpis pisma Polskiego Czerwonego Krzyża informującego, że Aleksander Świtow figuruje w aktach Ambasady Polskiej w Moskwie jako zaginiony w Kozielsku, 1946 r.

  Oryginalna koperta i odpis pisma Polskiego Czerwonego Krzyża informującego, że Aleksander Świtow figuruje w aktach Ambasady Polskiej w Moskwie jako zaginiony w Kozielsku, 1946 r.

 • Powiększ zdjęcie Oryginalna koperta i odpis pisma Polskiego Czerwonego Krzyża informującego, że Aleksander Świtow figuruje w aktach Ambasady Polskiej w Moskwie jako zaginiony w Kozielsku, 1946 r.

  Oryginalna koperta i odpis pisma Polskiego Czerwonego Krzyża informującego, że Aleksander Świtow figuruje w aktach Ambasady Polskiej w Moskwie jako zaginiony w Kozielsku, 1946 r.

 • Powiększ zdjęcie Karta pocztowa napisana przez Stanisława Plewę w obozie w Starobielsku, 1939 r.

  Karta pocztowa napisana przez Stanisława Plewę w obozie w Starobielsku, 1939 r.

 • Powiększ zdjęcie Karta pocztowa napisana przez Stanisława Plewę w obozie w Starobielsku, 1939 r.

  Karta pocztowa napisana przez Stanisława Plewę w obozie w Starobielsku, 1939 r.

 • Powiększ zdjęcie Pismo Polskiego Czerwonego Krzyża informujące o ekshumacji ciała por. Bolesława Folejewskiego w Koziej Górze [koło Katynia w tzw. lasku katyńskim] pod Smoleńskiem, 1946 r.

  Pismo Polskiego Czerwonego Krzyża informujące o ekshumacji ciała por. Bolesława Folejewskiego w Koziej Górze [koło Katynia w tzw. lasku katyńskim] pod Smoleńskiem, 1946 r.

 • Powiększ zdjęcie Fotokopia pisma Dowództwa Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR dotyczącego Stefana Rogali-Kosteckiego , 1942 r.

  Fotokopia pisma Dowództwa Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR dotyczącego Stefana Rogali-Kosteckiego , 1942 r.

 • Powiększ zdjęcie Odpowiedź Zarządu Głównego Związku Patriotów Polskich w ZSRR w sprawie poszukiwań funkcjonariusza Straży Granicznej Stefana Rogali-Kosteckiego, 1944 r.

  Odpowiedź Zarządu Głównego Związku Patriotów Polskich w ZSRR w sprawie poszukiwań funkcjonariusza Straży Granicznej Stefana Rogali-Kosteckiego, 1944 r.

 • Powiększ zdjęcie Odpowiedź Zarządu Głównego Związku Patriotów Polskich w ZSRR w sprawie poszukiwań funkcjonariusza Straży Granicznej Stefana Rogali-Kosteckiego, 1944 r.

  Odpowiedź Zarządu Głównego Związku Patriotów Polskich w ZSRR w sprawie poszukiwań funkcjonariusza Straży Granicznej Stefana Rogali-Kosteckiego, 1944 r.

 • Powiększ zdjęcie Odpowiedź Zarządu Głównego Związku Patriotów Polskich w ZSRR w sprawie poszukiwań funkcjonariusza Straży Granicznej Stefana Rogali-Kosteckiego, 1944 r.

  Odpowiedź Zarządu Głównego Związku Patriotów Polskich w ZSRR w sprawie poszukiwań funkcjonariusza Straży Granicznej Stefana Rogali-Kosteckiego, 1944 r.

 • Powiększ zdjęcie Odpowiedź Zarządu Głównego Związku Patriotów Polskich w ZSRR w sprawie poszukiwań funkcjonariusza Straży Granicznej Stefana Rogali-Kosteckiego, 1944 r.

  Odpowiedź Zarządu Głównego Związku Patriotów Polskich w ZSRR w sprawie poszukiwań funkcjonariusza Straży Granicznej Stefana Rogali-Kosteckiego, 1944 r.

 • Powiększ zdjęcie Odpowiedź z NKWD dotycząca poszukiwań funkcjonariusza Straży Granicznej Stefana Rogali-Kosteckiego, 1945 r.

  Odpowiedź z NKWD dotycząca poszukiwań funkcjonariusza Straży Granicznej Stefana Rogali-Kosteckiego, 1945 r.

 • Powiększ zdjęcie Pismo Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczące poszukiwań Stefana Rogali-Kosteckiego, 1947 r.

  Pismo Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczące poszukiwań Stefana Rogali-Kosteckiego, 1947 r.

 • Powiększ zdjęcie List Barbary Niewęgłowskiej napisany w sierocińcu w ZSRS

  List Barbary Niewęgłowskiej napisany w sierocińcu w ZSRS

 • Powiększ zdjęcie List Barbary Niewęgłowskiej napisany w sierocińcu w ZSRS

  List Barbary Niewęgłowskiej napisany w sierocińcu w ZSRS

 • Powiększ zdjęcie Wniosek do Sądu Grodzkiego w Augustowie o uznanie za zmarłego Leona Wiszniewskiego, kierownika szkoły w Augustowie, aresztowanego 27 lutego 1940 r. przez NKWD, 1947 r.

  Wniosek do Sądu Grodzkiego w Augustowie o uznanie za zmarłego Leona Wiszniewskiego, kierownika szkoły w Augustowie, aresztowanego 27 lutego 1940 r. przez NKWD, 1947 r.

 • Powiększ zdjęcie Wniosek do Sądu Grodzkiego w Augustowie o uznanie za zmarłego Mariana Ellera, funkcjonariusza Policji Państwowej, aresztowanego przez władze sowieckie w Sztabinie 14 grudnia 1939 r., 1949 r.

  Wniosek do Sądu Grodzkiego w Augustowie o uznanie za zmarłego Mariana Ellera, funkcjonariusza Policji Państwowej, aresztowanego przez władze sowieckie w Sztabinie 14 grudnia 1939 r., 1949 r.

 • Powiększ zdjęcie Podanie pełnomocnika Klementyny Eller do Sądu Grodzkiego w Augustowie o udostępnienie wszelkiej dokumentacji, zawierające opis okoliczności aresztowania Mariana Ellera, 1949 r.

  Podanie pełnomocnika Klementyny Eller do Sądu Grodzkiego w Augustowie o udostępnienie wszelkiej dokumentacji, zawierające opis okoliczności aresztowania Mariana Ellera, 1949 r.

 • Powiększ zdjęcie Akt zgonu Franciszka Ziarko zmarłego w Irkucku w 1941 r.

  Akt zgonu Franciszka Ziarko zmarłego w Irkucku w 1941 r.

 • Powiększ zdjęcie Akt zgonu Franciszka Ziarko zmarłego w Irkucku w 1941 r.

  Akt zgonu Franciszka Ziarko zmarłego w Irkucku w 1941 r.

 • Powiększ zdjęcie Fotografia Wacława Andruszkiewicza z Balinki, wcielonego w 1940 r. do Armii Czerwonej

  Fotografia Wacława Andruszkiewicza z Balinki, wcielonego w 1940 r. do Armii Czerwonej

 • Powiększ zdjęcie Plan kołchozu im. Dzierżyńskiego w Kroszewie, rejon Augustów z ok. 1940 r.

  Plan kołchozu im. Dzierżyńskiego w Kroszewie, rejon Augustów z ok. 1940 r.

 • Powiększ zdjęcie Plan kołchozu im. Karola Marksa w Kroszewie, rejon Augustów z ok. 1940 r.

  Plan kołchozu im. Karola Marksa w Kroszewie, rejon Augustów z ok. 1940 r.

 • Powiększ zdjęcie Kwestionariusz repatriacyjny Czesława Sędkowskiego z Netty wysiedlonego przymusowo z rodzicami w 1940 r.

  Kwestionariusz repatriacyjny Czesława Sędkowskiego z Netty wysiedlonego przymusowo z rodzicami w 1940 r.

 • Powiększ zdjęcie Kwestionariusz repatriacyjny Leokadii Żukowskiej z Grodna

  Kwestionariusz repatriacyjny Leokadii Żukowskiej z Grodna

 • Powiększ zdjęcie Kwestionariusz repatriacyjny Mieczysława Kondratowicza z Jastrzębnej II wywiezionego przymusowo przez Sowietów

  Kwestionariusz repatriacyjny Mieczysława Kondratowicza z Jastrzębnej II wywiezionego przymusowo przez Sowietów

 • Powiększ zdjęcie Kwestionariusz repatriacyjny Stanisława Krotoszyńskiego z Jasionowa aresztowanego przez Rosjan w 1939 r.

  Kwestionariusz repatriacyjny Stanisława Krotoszyńskiego z Jasionowa aresztowanego przez Rosjan w 1939 r.

 • Powiększ zdjęcie Podanie Aleksandra Rajkowskiego z prośbą o odszkodowanie za utratę mienia, 1948 r.

  Podanie Aleksandra Rajkowskiego z prośbą o odszkodowanie za utratę mienia, 1948 r.

 • Powiększ zdjęcie Spis rodzin przesiedlonych w 1941 r. a które powróciły po wojnie do gm. Berżniki

  Spis rodzin przesiedlonych w 1941 r. a które powróciły po wojnie do gm. Berżniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-09-14
Data publikacji:2016-09-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6214