Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Klauzula informacyjna dla uczestników obchodów rocznicy stulecia Archiwum Państwowego w Suwałkach.

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) Archiwum Państwowe w Suwałkach informuje:

Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach z siedzibą w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 69, 16-400 Suwałki (dalej jako Archiwum).

Dane kontaktowe IOD.

Inspektorem ochrony danych jest Barbara Każarnowicz. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę̨ skontaktować́ się z Inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@suwalki.ap.gov.pl

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane będą przetwarzane będą w związku z uczestnictwem w obchodach rocznicowych stulecia Archiwum Państwowego w Suwałkach organizowanych przez Administratora, a tym samym zawarcia umowy z Administratorem, a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach archiwalnych, dowodowych statystycznych, sprawozdawczych, w celach marketingowych
i promocyjnych (wykorzystania zdjęć i nagrań ze szkoleń w materiałach promocyjnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia w/w umowy.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratorów w następujących
celach:

  1. zawarcia i realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  2. wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
  3. oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora wskazanych powyżej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  4. organizacji obchodów, w tym do rejestracji uczestnictwa, komunikowania się z uczestnikami w sprawach organizacyjnych, udokumentowania przebiegu obchodów, a także wydania zaświadczeń uczestnictwa lub innych stosownych dokumentów (na prośbę zainteresowanego) w związku z realizacją zadań i misji Archiwum w zakresie kształcenia, działalności naukowej, popularyzacji wiedzy historycznej, uczestnictwa w rozwoju społecznym oraz tworzenia gospodarki opartej na innowacjach (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. e) RODO),
  5. prowadzenia monitoringu wizyjnego oraz stosowania systemu kontroli dostępu, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Cele i podstawa przetwarzania Państwa wizerunku.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych objętych oświadczeniem o zgodzie, odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w zakresie i w celu wyrażonym w jej treści. W zakresie wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie wizerunku – przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych – zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku zarówno jako samodzielnego materiału jak i w ramach innych utworów; Administrator jest uprawniony do dokonywania opracowań wizerunku umożliwiających włączenie go do większej całości i w ten sposób może go łączyć z innymi utworami, w tym utworami audio-wizualnymi, dokonywać ekstrakcji poszczególnych warstw materiału zawierającego wizerunek, w tym ekstrakcji warstwy audio i video; zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku dla celów marketingowych i promocyjnych wskazanych w niniejszym dokumencie, wykorzystywanie wizerunku, będące jednocześnie jego przetwarzaniem jako danych osobowych, oznacza: utrwalanie i zwielokrotnianie w każdy sposób, w tym w pamięci komputera, na nośnikach danych zarówno cyfrowych jak i analogowych, techniką zapisu cyfrowego oraz techniką drukarską i reprograficzną (np. zdjęcia cyfrowe, wydrukowane plakaty); rozpowszechnianie poprzez wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, rozpowszechnianie bez pośrednictwa egzemplarzy poprzez wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie w formacie analogowym i cyfrowym, w sieciach teleinformatycznych (w tym sieci Internet), w sieciach telefonicznych i urządzeniach mobilnych; rozpowszechnianie w środkach masowego przekazu; zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imię i nazwisko, dane kontaktowe: adres e- mail, numeru telefonu, stanowisko służbowe, wizerunek, numer NIP.

Odbiorcy danych osobowych.

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć następujące kategorie podmiotów:

  1. upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora, dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług (podmioty obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy,
  2. podmioty świadczące usługi powiązane z realizacją obchodów stulecia Archiwum Państwowego w Suwałkach (np. banki, agencje reklamowe, kurierzy lub przewoźnicy), doradcy (np. w zakresie obsługi rachunkowej lub prawnej), audytorzy;
  3. odrębne podmioty z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  4. organy publiczne, o ile upoważniają je do tego obowiązujące przepisy prawa (po przedstawieniu przez przedmiotowe organy odpowiedniego żądania).

Przekazywanie danych poza obszar EOG lub do organizacji międzynarodowej.

Państwa dane nie są przekazywane poza obszar EOG oraz do organizacji międzynarodowych. W wypadku gdyby do takiego przekazania doszło, zostanie ono dokonane w sposób zgodny z przepisami oraz zapewniający najwyższy możliwy poziom zabezpieczenia Państwa danych.

Okres przetwarzania danych osobowych.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane tj.: w zakresie realizacji zawartej z Administratorem umowy przez okres jej obowiązywania, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń; w zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa; w przypadku, gdy
dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora o których mowa powyżej przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane w celach objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane w tych celach do czasu odwołania zgody.

Państwa prawa.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli uznacie Państwo iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o źródle danych i dobrowolność podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w razie niepodania danych osobowych, Administrator może odmówić́ realizacji udziału w obchodach rocznicowych stulecia Archiwum Państwowego w Suwałkach . 

Zautomatyzowane przetwarzanie danych i profilowanie

Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również̇ w formie profilowania.

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć́ Inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać́ jego przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją.

Autor: Inspektor Ochrony Danych w Archiwum Państwowym w Suwałkach

Kontakt

Archiwum Państwowe w Suwałkach

ul. Kościuszki 69
16-400 Suwałki
tel.: 87 566 21 67
ePUAP: /651x0qxmxh/skrytka

Godziny przyjęć interesantów:
8 - 15

Banery/Logo