Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zarządzenie nr 48 NDAP

Zarządzenie Nr 48
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
z dnia 19 lipca 2020

zmieniające decyzję
w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowego w Suwałkach

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. la ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948) zarządza się, co następuje:

§1

W decyzji Nr 46 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Suwałkach, w załączniku do decyzji wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  „1) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą",";
 2. w § 5 ust. 1:
  1. pkt 2 otrzymuje brzmienie:
   „2) „gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych;",
  2. kropkę po pkt 8 zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
   „9) wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa." ;
 3. w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Oprócz działalności podstawowej Archiwum wykonuje usługi archiwalne w zakresie:
  1. wyszukiwania informacji i danych zawartych w materiałach archiwalnych;
  2. sporządzania wyciągów, wypisów, odpisów albo odwzorowań wizualnych, dźwiękowych lub cyfrowych materiałów archiwalnych wraz z ich metadanymi;
  3. przetwarzania informacji i danych zawartych w materiałach archiwalnych.";
 4. w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  „3. Archiwum może również prowadzić działalność usługową polegającą na:
  1. przechowywaniu dokumentacji osobowej i płacowej o czasowym okresie przechowywania;
  2. wydawaniu odpisów i kopii z dokumentacji osobowej i płacowej o czasowym okresie przechowywania;
  3. konserwacji dokumentacji osobowej i płacowej o czasowym okresie przechowywania."
 5. w § 6:
  1. pkt 1 otrzymuje brzmienie:
   „1) w zakresie kształtowania i nadzoru nad państwowym zasobem archiwalnym:
   1. ustalanie państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostek organizacyjnych, w których powstają materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego i które są obowiązane do prowadzenia archiwów zakładowych, oraz prowadzenie ich ewidencji,
   2. uzgadnianie dla organów i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy - w ramach posiadanego upoważnienia - instrukcji kancelaryjnej i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego lub składnicy akt i jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz zmian do nich,
   3. przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w organach i jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, bez względu na miejsce i tytuł prawny przechowywania tych materiałów lub dokumentacji, wydawanie zaleceń pokontrolnych i sprawdzanie ich realizacji oraz wykonywanie ekspertyz archiwalnych,
   4. nadzór nad prawidłowością przygotowania i przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum oraz wydawanie zgód na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
   5. współdziałanie z podmiotami działającymi w sferze państwowego i niepaństwowego zasobu archiwalnego w zakresie prawidłowości zarządzania dokumentacją zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym oraz przepisami wydanymi dla tych podmiotów,
   6. prowadzenie instruktaży, konsultacji i doradztwa w zakresie postępowania z dokumentacją, w tym z materiałami archiwalnymi w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych;",
  2. pkt 2 otrzymuje brzmienie:
   „2) w zakresie gromadzenia, przechowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych:",
  3. w pkt 4 lit a otrzymuje brzmienie:
   ,,a) udostępnianie materiałów archiwalnych w czytelni oraz on-line,";
 6. w § 13 ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
  „8) wykonywanie zadań przewidzianych dla dyrektora generalnego urzędu w przepisach ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, z późn. zm,),";
 7. w § 15:
  „Do zatrudnionych w Archiwum pracowników stosuje się odpowiednio przepisy:
  1. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, z późn. zm.);
  2. ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1511);
  3. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666)/';
 8. w §19 otrzymuje brzmienie:
  „Archiwum jest państwową jednostką budżetową, działającą według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.".
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia podpisania.

NACZELNY DYREKTOR
ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

 

Kontakt

Archiwum Państwowe w Suwałkach

ul. Kościuszki 69
16-400 Suwałki
tel.: 87 566 21 67
ePUAP: /651x0qxmxh/skrytka

Godziny przyjęć interesantów:
8 - 15

Banery/Logo