Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Klauzula informacyjna dla praktykantów, stażystów, wolontariuszy.

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 i art. 14. Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) Archiwum Państwowe w Suwałkach  informuje:

Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach z siedzibą w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 69, 16-400 Suwałki (dalej jako Archiwum).  

Dane kontaktowe  IOD.

Możecie Państwo skontaktować się z Archiwum oraz pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych Michałem Kłoczko w następujący sposób:

na adres: Archiwum Państwowe w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 69, 16-400 Suwałki

za pośrednictwem poczty e-mail: iod@suwalki.ap.gov.pl

Cel i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są̨ w celu zdobycia statusu praktykanta, stażysty, wolontariusza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) w związku z art. 221 § 1,2,4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.), art. 42 ust. 1 pkt 2 i art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r., poz. 450); ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.); ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. Nr 127, poz. 1052 z późn. zm.) w celu realizacji umowy o przeprowadzenie  stażu, praktyki, wolontariatu.

Zakres przetwarzanych danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe są̨ przetwarzane w następującym zakresie: imienia i nazwiska, data i miejsce urodzenia, dane kontaktowych i adresowych, dane o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym.

Odbiorcy Państwa  danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom.

Przekazywanie Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe nie są  przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W wypadku gdyby do takiego przekazania doszło, zostanie ono dokonane w sposób zgodny z przepisami oraz zapewniający  najwyższy możliwy poziom zabezpieczenia Państwa danych.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe są̨ przechowywane do dnia wydanie decyzji przez Administratora o uzyskaniu statusu praktykanta.

Państwa prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dobrowolność podania przez Państwa danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w razie niepodania danych osobowych, Administrator może odmówić realizacji działań niezbędnych do uzyskania statusu praktykanta.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych i profilowanie.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Prawo do wniesienia sprzeciwu.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Kontakt

Archiwum Państwowe w Suwałkach

ul. Kościuszki 69
16-400 Suwałki
tel.: 87 566 21 67
ePUAP: /651x0qxmxh/skrytka

Godziny przyjęć interesantów:
8 - 15

Banery/Logo