Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny)

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) Archiwum Państwowe w Suwałkach informuje:


Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Archiwum Państwowe w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 69, 16-400 Suwałki, tel/fax 87 566 21 67, e-mail: archiwum@suwalki.ap.gov.pl.


Dane kontaktowe IOD.

Inspektorem ochrony danych jest Michał Kłoczko. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę̨ skontaktować́ się z Inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@suwalki.ap.gov.pl


Cele przetwarzania danych  osobowych  i podstawa przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

–  udzielenia odpowiedzi na złożone pismo zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

–  realizacji złożonego w czytelni Archiwum zamówienia użytkownika na udostępnienie materiałów archiwalnych, książek i czasopism;

–  realizacji złożonego zamówienia na wykonanie kopii;

–  rozpatrzenia przedstawionej oferty zakupu materiałów archiwalnych;

– wystawiania i przechowywania rachunków za wykonane usługi związane z realizacją odpowiedzi na złożone pismo lub złożonym zamówieniem wykonania kopii.


Odbiorcy danych osobowych.

 Archiwum może ujawniać i udostępniać dane osobowe innym podmiotom uprawnionym na podstawie i w granicach określonych w prawie.


Okres przetwarzania danych osobowych.

Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od kwalifikacji archiwalnej dokumentacji.


Zautomatyzowane przetwarzanie danych i profilowanie.

Państwa dane osobowe w Archiwum nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są wykorzystywane do profilowania.


Państwa prawa.

Osobom, których dane osobowe Archiwum przetwarza, przysługuje prawo do:

 1. a) dostępu do własnych danych osobowych i informacji o ich przetwarzaniu;
 2. b) sprostowania błędnych i uzupełnienia niekompletnych własnych danych osobowych;
 3. c) ograniczenia przez Archiwum przetwarzania danych osobowych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości, na czas niezbędny do sprawdzenia ich poprawności lub w przypadku, gdy Archiwum pozyskało dane osobowe niezgodnie z prawem;
 4. d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie danych osobowych przez Archiwum narusza obowiązujące przepisy ochrony danych osobowych.

 Zgłoszenie żądania realizacji praw, o których mowa wyżej, można złożyć poprzez:

 1. a) doręczenie osobiste pisma z żądaniem lub wysłanie go pocztą na adres Archiwum;
 2. b) Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Archiwum.


Ograniczenie możliwości korzystania z Państwa praw.

Prawa osób, których dane osobowe znajdują się w materiałach archiwalnych, czyli dokumentacji przechowywanej wieczyście, mogą podlegać ograniczeniom ze względu na zachowanie integralności narodowego zasobu archiwalnego.

Na podstawie art. 22b Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ogranicza się stosowanie:

 1. a) art. 16 RODO w taki sposób, iż Archiwum przyjmuje od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne;
 2. b) art. 18 ust. 1 lit. a i b RODO, w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

Wykonanie przez Archiwum obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 RODO następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) Archiwum Państwowe w Suwałkach informuje:

Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Archiwum Państwowe w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 69, 16-400 Suwałki, tel/fax 87 566 21 67, e-mail: archiwum@suwalki.ap.gov.pl.

Dane kontaktowe IOD.

Możecie Państwo skontaktować się z Archiwum oraz pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych Michałem

Kłoczko w następujący sposób:
na adres: Archiwum Państwowe w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 69, 16-400 Suwałki

za pośrednictwem poczty e-mail: iod@suwalki.ap.gov.pl

Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są̨ w celu zdobycia statusu praktykanta, stażysty, wolontariusza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) w związku z art. 221 § 1,2,4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.), art. 42 ust. 1 pkt 2 i art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r., poz. 450); ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.); ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. Nr 127, poz. 1052 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia rekrutacji na staż, praktykę, wolontariat.

Zakres przetwarzanych danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe są̨ przetwarzane w następującym zakresie: imienia i nazwiska, data i miejsce urodzenia, dane kontaktowych i adresowych, dane o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym.

Odbiorcy danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom.

Przekazywanie Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W wypadku gdyby do takiego przekazania doszło, zostanie ono dokonane w sposób zgodny z przepisami oraz zapewniający najwyższy możliwy poziom zabezpieczenia Państwa danych.

Okres przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe są̨ przechowywane do dnia wydanie decyzji przez Administratora o uzyskaniu statusu praktykanta.

Państwa prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dobrowolność podania przez Państwa danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w razie niepodania danych osobowych, Administrator może odmówić realizacji działań niezbędnych do uzyskania statusu praktykanta.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych i profilowanie.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Prawo do wniesienia sprzeciwu.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) Archiwum Państwowe w Suwałkach informuje:

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 i art. 14. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) Archiwum Państwowe w Suwałkach informuje:

Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach z siedzibą w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 69, 16-400 Suwałki (dalej jako Archiwum).

Dane kontaktowe IOD.

Możecie Państwo skontaktować się z Archiwum oraz pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych Michałem Kłoczko w następujący sposób:

na adres: Archiwum Państwowe w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 69, 16-400 Suwałki

za pośrednictwem poczty e-mail: iod@suwalki.ap.gov.pl

Cel i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są̨ w celu zdobycia statusu praktykanta, stażysty, wolontariusza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) w związku z art. 221 § 1,2,4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.), art. 42 ust. 1 pkt 2 i art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r., poz. 450); ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.); ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. Nr 127, poz. 1052 z późn. zm.) w celu realizacji umowy o przeprowadzenie stażu, praktyki, wolontariatu.

Zakres przetwarzanych danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe są̨ przetwarzane w następującym zakresie: imienia i nazwiska, data i miejsce urodzenia, dane kontaktowych i adresowych, dane o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym.

Odbiorcy Państwa danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom.

Przekazywanie Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W wypadku gdyby do takiego przekazania doszło, zostanie ono dokonane w sposób zgodny z przepisami oraz zapewniający najwyższy możliwy poziom zabezpieczenia Państwa danych.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe są̨ przechowywane do dnia wydanie decyzji przez Administratora o uzyskaniu statusu praktykanta.

Państwa prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dobrowolność podania przez Państwa danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w razie niepodania danych osobowych, Administrator może odmówić realizacji działań niezbędnych do uzyskania statusu praktykanta.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych i profilowanie.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Prawo do wniesienia sprzeciwu.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

 

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) Archiwum Państwowe w Suwałkach informuje:

Administrator Danych Osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach z siedzibą w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 69, 16-400 Suwałki (dalej jako Archiwum).

Dane kontaktowe IOD.

Możecie Państwo skontaktować się z Archiwum oraz pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych Michałem Kłoczko w następujący sposób:

listownie na adres: Archiwum Państwowe w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 69, 16-400 Suwałki

za pośrednictwem poczty e-mail: iod@suwalki.ap.gov.pl

Cele przetwarzania danych osobowych pracowników i podstawa przetwarzania ich danych osobowych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Archiwum. Jest to podstawa prawna wynikająca z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Wykorzystując tę podstawę prawną przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji przedmiotu umowy pomiędzy pracownikiem a Archiwum jako pracodawcą.

Dane osobowe przetwarzane w powyższych celach przetwarzane są przez Archiwum przez okres zatrudnienia, czas wynikający z przepisów prawa w zakresie prawa pracy i prawa podatkowego oraz systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, innych obowiązujących przepisów (np. PFRON) oraz czas wynikający z ochrony przed roszczeniami lub ich dochodzeniem oraz obowiązkami archiwizacyjnymi.

Ponadto, Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Archiwum ze względu na mające zastosowanie wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowane jest Archiwum i są przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa. To inna podstawa prawna określona w art. 6. ust. 1 lit c RODO oraz w ustawie Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., Ustawie o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r., Ustawie o pracownikach urzędów państwowych z dnia 16 września 1982r, ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r., ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r.

Przetwarzamy Państwa dane ze względu na wymagania prawne w celu realizacji umowy o pracę, w tym między innymi rozliczeń i wypłaty wynagrodzeń.

Państwa dane są także przetwarzane ze względu na tzw. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Archiwum. Jest to podstawa prawna określona w art. 6 ust. 1 lit f RODO. Cele, o których mowa dotyczą w szczególności:

 • zapewnienie komunikacji wewnątrz Archiwum;
  zarządzania personelem, rejestrowania czasu pracy;
 • organizacji wyjazdów służbowych (w tym wyjazdów zagranicznych), zakupu biletów, organizacji pobytu, uzyskiwania pozwoleń i wiz;
 • wydawania pełnomocnictw do reprezentowania Archiwum;
 • organizacji szkoleń wewnętrznych oraz zewnętrznych;
 • umożliwienia realizacji płatności służbowymi kartami płatniczymi;
 • realizacji działań audytowych i kontrolnych;
 • zapewnienia bezpieczeństwa systemów IT wykorzystywanych w Archiwum poprzez filtrowanie i monitorowanie przeglądanych treści przez użytkowników.

Dane osobowe wykorzystywane w powyższych celach są przetwarzane przez Archiwum przez okres współpracy lub czas wynikający z ochrony przed roszczeniami oraz zgodnie z przepisami prawa.

Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe pracowników mogą zostać przekazane innym podmiotom, z którymi współpracuje Archiwum lub organizacjom do tego uprawnionym. W szczególności może dotyczyć to dostawców systemów informatycznych, kancelarii prawnych, firm doradczych i audytowych, firm realizujących szkolenia oraz wyjazdy służbowe, dostawcom usług zewnętrznych (np. w zakresie ubezpieczeń komercyjnych i benefitów takich jak karty sportowe, medyczne), a także firm wspierających Archiwum w obszarze BHP. W przypadku organizacji wyjazdów zagranicznych, dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom zlokalizowanym poza obszarem UE i EOG. Przekazanie danych osobowych pracowników podmiotom zewnętrznym odbywa się wyłącznie w niezbędnym zakresie na podstawie zawartych umów zapewniających bezpieczeństwo danych.

Państwa prawa.

Jako pracownik posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Posiadacie Państw również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).

Przekazywanie danych poza obszar EOG oraz do organizacji międzynarodowych.

Państwa dane zasadniczo nie są przekazywane poza obszar EOG oraz do organizacji międzynarodowych. W wypadku gdyby do takiego przekazania doszło, zostanie ono dokonane w sposób zgodny z przepisami oraz zapewniający najwyższy możliwy poziom zabezpieczenia Państwa danych.

Informacje o źródle danych i dobrowolność ich podania.

Podanie przez Państwa danych osobowych zbieranych w opisywanych powyżej celach jest warunkiem zawarcia umowy o pracę i realizacji współpracy z Archiwum. Zakres danych w wielu przypadkach warunkowany jest przepisami prawa nakładanymi na Archiwum. Jesteś więc zobowiązany do ich podania, a konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości współpracy z Archiwum.

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) Archiwum Państwowe w Suwałkach informuje:

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach z siedzibą w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 69, 16-400 Suwałki (dalej jako Archiwum).

Dane kontaktowe IOD.

Możecie Państwo skontaktować się z Archiwum oraz pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych Michałem Kłoczko w następujący sposób:

na adres: Archiwum Państwowe w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 69, 16-400 Suwałki

za pośrednictwem poczty e-mail: iod@suwalki.ap.gov.pl

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.

Celem przetwarzania Państwa/Państwa pracowników, współpracowników danych osobowych jest prowadzenie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na. Archiwum. Podstawę dla tego przetwarzania danych osobowych jest art..6 ust.1 lit.c RODO.

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wypełnienie zobowiązań wobec Państwa jeżeli są lub będą Państwo stroną umowy zawartej z Archiwum umowy w oparciu o art.6 ust.1 lit.b RODO.

Celem przetwarzania jest podjęcie przez Archiwum czynności niezbędnych do zawarcia umowy w oparciu o art.6 ust.1 lit. b RODO.

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja uzasadnionych interesów Archiwum. Podczas przetwarzania danych osobowych w oparciu o tę podstawę staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością. Do naszych uzasadnionych celów zaliczamy między innymi:

weryfikację złożonych ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, umożliwienie Archiwum kontaktu z Oferentami; weryfikacja potencjału i doświadczenia Oferenta i możliwości wykorzystania informacji w innych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez Archiwum, przechowywanie dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków wynikających z rozliczenia wykorzystania środków publicznych, prowadzenie procesów audytu wewnętrznego w Archiwum, ustalanie lub dochodzenie przez Archiwum roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami; weryfikacja Oferentów w publicznych rejestrach.

Zakres przetwarzanych danych osobowych.

W związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia ( w tym rejestracją na platformie zakupowej) możemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, takie jak:

 1. imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne,
 2. numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON, numer PESEL),
 3. dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu,
 4. stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji lub pełnioną funkcję,
 5. posiadane doświadczenie lub uprawnienia;
 6. inne dane zawarte w oświadczeniach Oferenta lub referencjach przedstawianych w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności specyficzne numery identyfikacyjne niebędące numerami nadawanymi powszechnie (np. numer legitymacji służbowej lub zawodowej, numer rachunku bankowego, tytuł zawodowy, wykształcenie)
  Okres przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami, przez czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do momentu wyrejestrowania z platformy, o ile dokonano rejestracji na platformie.

Odbiorcy Państwa danych osobowych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą lub mogą być te podmioty, którym Archiwum ma obowiązek udostępniania ich na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (organy publiczne), a także podmioty, którym Archiwum powierzy przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy w związku ze świadczonymi na rzecz Archiwum usługami, które są niezbędne do realizacji celów do jakich zostały zebrane (m.in. operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, podmioty świadczące usługi hostingowe, doradcze, audytorskie, prawne, księgowe, pocztowe, lub upoważnieni na podstawie stosownego pisemnego upoważnienia).

Państwa prawa.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do otrzymania od Archiwum w ustrukturyzowanym formacie i przenoszeniu danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz możliwości i sposobu realizacji Państwa praw uzyskacie Państwo kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób określony powyżej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie.

Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Przekazywanie Państwa danych osobowych do krajów trzecich i organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy). W wypadku gdyby do takiego przekazania doszło, zostanie ono dokonane w sposób zgodny z przepisami oraz zapewniający najwyższy możliwy poziom zabezpieczenia Państwa danych.

Prawo do wniesienia skargi.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) Archiwum Państwowe w Suwałkach informuje:

Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach z siedzibą w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 69, 16-400 Suwałki (dalej jako Archiwum).

Dane kontaktowe IOD.

Inspektorem ochrony danych jest Michał Kłoczko. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę̨ skontaktować́ się z Inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@suwalki.ap.gov.pl

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są̨ w celu realizacji spotkania w ramach prowadzonej przez Administratora konferencji, eventu na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b RODO.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imię i nazwisko, dane kontaktowe: adres e-mail, numeru telefonu.

Odbiorcy danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom.

Przekazywanie danych poza obszar EOG lub do organizacji międzynarodowej.

Państwa dane nie są przekazywane poza obszar EOG oraz do organizacji międzynarodowych. W wypadku gdyby do takiego przekazania doszło, zostanie ono dokonane w sposób zgodny z przepisami oraz zapewniający najwyższy możliwy poziom zabezpieczenia Państwa danych.

Okres przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji usługi przeprowadzenia konferencji, eventu oraz przez okres 6 lat od roku jej zakończenia.

Państwa prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o źródle danych i dobrowolność podania danych

Podanie przez Panią̨/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w razie niepodania danych osobowych, Administrator może odmówić́ realizacji udziału w konferencji/evencie.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych i profilowanie

Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również̇ w formie profilowania.

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć́ Inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać́ jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.