Biblioteka i czytelnia

Od kilkudziesięciu lat w Archiwum Państwowym w Suwałkach działa przy pracowni naukowej biblioteka. Księgozbiór utworzono m in. z egzemplarzy odziedziczonych po bibliotece przedwojennego Sądu Okręgowego w Suwałkach. Biblioteka jest stale wzbogacana o nowe wydawnictwa potrzebne do bieżącej pracy archiwistów i użytkowników. Księgozbiór liczył na koniec 2015 r. łącznie 7714 tomów wydawnictw zwartych, czasopism oraz starodruków.

Ze względu na zakres tematyczny księgozbioru biblioteka należy do typu bibliotek specjalnych, gromadzących i udostępniających materiały biblioteczne z określonej dziedziny wiedzy. Biblioteka archiwalna powinna przede wszystkim spełniać potrzeby pracowników archiwum w trakcie realizacji ich obowiązków, a także w podczas prowadzonych badań naukowych oraz służyć pomocą osobom korzystającym z akt.

Ze specyfiki biblioteki wynika charakter gromadzonych zbiorów – przede wszystkim prac z zakresu archiwistyki i najważniejszych pozycji z nauk pomocniczych historii (w tym: genealogii, dyplomatyki, sfragistyki, chronologii, demografii), historii Polski i regionu, wydawnictw prawno-ustrojowych oraz wydawnictw źródłowych.

Biblioteka w Archiwum Państwowym w Suwałkach
Czytelnia w Archiwum Państwowym w Suwałkach
Biblioteka w Archiwum Państwowym w Suwałkach

Biblioteka posiada duży zbiór wydawnictw do dziejów Suwałk i regionu (m in. monografie miejscowości). Wśród zgromadzonych książek znajdują się też Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny czy Knuta Olofa Falka Wody wigierskie i huciańskie. Istotne informacyjnie dla badaczy historii regionalnej są lokalne czasopisma („Gazeta Współczesna”, „Krajobrazy”, „Tygodnik Suwalski”, „Rocznik Augustowsko-Suwalski). Ważne są publikacje urzędowe dla terenu Suwalszczyzny z okresu zaborów („Pamjatnaja Kniżka Suvalskoj Gubernii”), Spis powszechny Rzeczypospolitej Polskiej z 1921 r. oraz powojenne Roczniki statystyczne województwa białostockiego i suwalskiego.

Ze względu na zakres tematyczny księgozbioru biblioteka należy do typu bibliotek specjalnych, gromadzących i udostępniających materiały biblioteczne z określonej dziedziny wiedzy. Biblioteka archiwalna powinna przede wszystkim spełniać potrzeby pracowników archiwum w trakcie realizacji ich obowiązków, a także w podczas prowadzonych badań naukowych oraz służyć pomocą osobom korzystającym z akt.

Znaczącą część księgozbioru stanowią drukowane wydawnictwa urzędowe władz polskich (w tym „Dzienniki Praw Królestwa Polskiego” oraz kompletne roczniki od 1919 r. „Dzienników Ustaw” i „Monitorów Polskich”) oraz zaborczych (rosyjskich) np. Svody zakonow Rossijskoj Imperii. Warte uwagi są także wydawnictwa źródłowe, dla różnych epok historycznych.

Cenną pomoc stanowią słowniki rzeczowe (w tym Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich), encyklopedie (w tym zagraniczne) oraz słowniki językowe.

Szczególnie ważne w pracy archiwisty są publikacje z zakresu archiwistyki i archiwoznawstwa przekazywane przez NDAP, archiwa należące do państwowej sieci archiwalnej, instytucje i stowarzyszenia (m.in. Centralne Archiwum Wojskowe, Instytut Pamięci Narodowej). Biblioteka dysponuje także zbiorem czasopism i wydawnictw seryjnych.

Księgozbiór biblioteki jest stale wzbogacany o nowe pozycje, w drodze zakupów jak również darów od różnych instytucji i osób prywatnych.

Biblioteka archiwum jest biblioteką prezencyjną, to znaczy nie udostępnia swoich zbiorów na zewnątrz, są one dostępne tylko w pracowni naukowej (czytelni) archiwum.

 

Godziny otwarcia Biblioteki:

Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, w poniedziałki do 18.00.

 

Godziny otwarcia Czytelni (Archiwum Państwowego w Suwałkach i Oddziału w Ełku):

Godziny pracy – od godziny 8:00 do 15:00 w dniach otwarcia Archiwum.

Godziny dyżurów w czytelni – w poniedziałki w godzinach od 15:00 do 18:00.

 

Biblioteczna baza danych Archiwów Państwowych dostępna pod adresem: https://biblioteka.archiwa.gov.pl/