Deklaracja dostępności

Archiwum Państwowe w Suwałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.suwalki.ap.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-01.


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Strona internetowa nie jest w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Korekt wymagają nieprawidłowe opisy alternatywne zamieszczonych grafik.

Oświadczenie sporządzono dnia 13 marca 2023 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-13.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edyta Bizio, e-mail: ebizio@suwalki.ap.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 566 21 67. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Archiwum Państwowe w Suwałkach ul. Kościuszki 69 16-400 Suwałki

Archiwum Państwowe w Suwałkach tworzy kompleks 4 budynków (A, C, D, E) połączonych ze sobą i mających kształt prostokąta. Wewnątrz znajduje się dziedziniec, wyłożony kostka brukową. Na dziedzicu umiejscowione jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych z dojazdem do wewnętrznego wejścia do Archiwum przez które można dotrzeć do strefy obsługi klienta. Do budynku Archiwum można wejść z dwóch stron, od ulicy Popiełuszki przez bramę, która jest wyłożona kamieniem, co stanowi utrudnienie dla osób poruszających się o kulach czy na wózkach inwalidzkich. Dla interesantów przeznaczone jest wejście główne od ulicy Kościuszki. Wejście jest dobrze oświetlone oświetleniem miejskim, przy samym wejściu jest wyznaczane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W drzwiach głównych Archiwum zamontowany jest domofon, Strefa obsługi interesantów znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego, do której prowadzą trzystopniowe schody. Archiwum jest w posiadaniu schodołazu umożliwiającego wejście do strefy obsługi klienta. W strefie tej znajduje się winda osobowa, toaleta w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych oraz strefa wypoczynku.

Tablica informacyjna znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego, w budynku nie ma wyświetlaczy, wideotekstu, piktogramów, oznaczenia Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego. W strefie obsługi klienta zapewnia się jednak rozmowę w cichym i przyjaznym pomieszczeniu, a pracownik dyżurujący służy niezbędną informacją oraz pomocą. Ponadto każdą sprawę można załatwić drogą listowną lub mailową.
Wejście do czytelni Archiwum znajduje się od dziedzińca, w wewnętrznych drzwiach znajduje się domofon. Obok czytelni jest strefa wypoczynku, toaleta dla niepełnosprawnych oraz szatnia. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku ul. Armii Krajowej 17A 19-300 Ełk

Wejście główne do oddziału w Ełku znajduje się od ulicy Armii krajowej 17, należy przejść przez bramę. przy wejściu znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz z wózkami dziecięcymi.
Punkt przyjęć interesantów znajduje się na parterze oddziału, zapewnia rozmowę w cichym i przyjaznym pomieszczeniu, a pracownik dyżurujący służy niezbędną informacją oraz pomocą. Ponadto każdą sprawę można załatwić drogą listowną lub mailową.
W budynku nie ma wyświetlaczy, wideotekstu, piktogramów, oznaczenia Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego.
Punkt informacyjny zapewnia jednak rozmowę w cichym i przyjaznym pomieszczeniu, a pracownik dyżurujący służy niezbędną informacją oraz pomocą. Ponadto każdą sprawę można załatwić drogą listowną lub mailową.
Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku. Drzwi do toalety mają szerokość 90 cm. Podajnik, mydła, suszarka, ręczniki znajdują się na wysokości umożliwiającej korzystanie z nich osobom na wózku. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.