Archiwum Państwowe w Suwałkach

Klauzula informacyjna dla oferentów (przetargi).

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) Archiwum Państwowe w Suwałkach informuje:

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach  z siedzibą w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 69, 16-400 Suwałki (dalej jako Archiwum).  

Dane kontaktowe IOD.

Możecie Państwo skontaktować się z Archiwum oraz pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych Michałem Kłoczko w następujący sposób:

 na adres: Archiwum Państwowe w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 69, 16-400 Suwałki

za pośrednictwem poczty e-mail: iod@suwalki.ap.gov.pl

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.

Celem przetwarzania Państwa/Państwa pracowników, współpracowników danych osobowych jest prowadzenie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na. Archiwum. Podstawę dla tego przetwarzania danych osobowych jest art..6 ust.1 lit.c RODO.

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wypełnienie zobowiązań wobec Państwa jeżeli są lub będą Państwo stroną umowy zawartej  z Archiwum umowy  w oparciu o art.6 ust.1 lit.b RODO.

Celem przetwarzania jest podjęcie przez Archiwum czynności niezbędnych do zawarcia umowy w oparciu o art.6 ust.1 lit. b RODO.

Celem przetwarzania Państwa  danych osobowych jest realizacja uzasadnionych interesów Archiwum. Podczas przetwarzania danych osobowych w oparciu o tę podstawę staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością. Do naszych uzasadnionych celów zaliczamy między innymi:

weryfikację  złożonych ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, umożliwienie Archiwum kontaktu z Oferentami; weryfikacja potencjału i doświadczenia Oferenta i możliwości wykorzystania informacji w innych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez Archiwum, przechowywanie dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków wynikających z rozliczenia wykorzystania środków publicznych, prowadzenie procesów audytu wewnętrznego w Archiwum, ustalanie lub dochodzenie przez Archiwum  roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami; weryfikacja Oferentów w publicznych rejestrach.

Zakres przetwarzanych danych osobowych.

W związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia ( w tym rejestracją na platformie zakupowej) możemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, takie jak:

  1. a) imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne,
  2. b) numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON, numer PESEL),
  3. c) dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu,
  4. d) stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji lub pełnioną funkcję,
  5. e) posiadane doświadczenie lub uprawnienia;
  6. f) inne dane zawarte w oświadczeniach Oferenta lub referencjach przedstawianych w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności specyficzne numery identyfikacyjne niebędące numerami nadawanymi powszechnie (np. numer legitymacji służbowej lub zawodowej, numer rachunku bankowego, tytuł zawodowy, wykształcenie)

Okres przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami, przez czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do momentu wyrejestrowania z platformy, o ile dokonano rejestracji na platformie.

Odbiorcy Państwa danych osobowych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą lub mogą być te podmioty, którym Archiwum ma obowiązek udostępniania ich na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (organy publiczne), a także podmioty, którym Archiwum powierzy przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy w związku ze świadczonymi na rzecz Archiwum usługami, które są niezbędne do realizacji celów do jakich zostały zebrane (m.in. operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, podmioty świadczące usługi hostingowe, doradcze, audytorskie, prawne, księgowe, pocztowe, lub upoważnieni na podstawie stosownego pisemnego upoważnienia).

Państwa prawa.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do otrzymania od Archiwum w ustrukturyzowanym formacie i przenoszeniu danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz możliwości i sposobu realizacji Państwa praw uzyskacie Państwo kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób określony powyżej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie.

Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji  ani profilowania.

Przekazywanie Państwa danych osobowych do krajów trzecich i organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy). W wypadku gdyby do takiego przekazania doszło, zostanie ono dokonane w sposób zgodny z przepisami oraz zapewniający  najwyższy możliwy poziom zabezpieczenia Państwa danych.

Prawo do wniesienia skargi.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa